چاپ        ارسال به دوست

پيوست شماره دو ،آگهي مناقصه شماره 21982716

موضوع مناقصه: موضوع حفظ و نگهداري و تامين و توسعه 143 هكتار فضاي سبز مجتمع مس شهربابک شامل فضاي سبز داخل و پيرامون كارخانه ذوب مس خاتون آباد ؛ مس ميدوک ، معادن چاه فيروزه و چاه مسي , فروموليبدن , دفاتراداري شهربابک, آبرساني بنه يکه و فضاي سبز كارخانه آهك و ساير اماکن مورد نياز كارفرما.

شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد "موضوع حفظ و نگهداري و تامين و توسعه 143 هكتار فضاي سبز مجتمع مس شهربابک شامل فضاي سبز داخل و پيرامون كارخانه ذوب مس خاتون آباد  ؛ مس ميدوک ، معادن چاه فيروزه و چاه مسي , فروموليبدن , دفاتراداري شهربابک, آبرساني بنه يکه و فضاي سبز كارخانه آهك  و ساير اماکن مورد نياز كارفرما" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات  واجد صلاحيت واگذار نمايد .

الف-  شرح كار عبارتست از :   موضوع حفظ و نگهداري و تامين و توسعه 143 هكتار فضاي سبز مجتمع مس شهربابک شامل فضاي سبز داخل و پيرامون كارخانه ذوب مس خاتون آباد  ؛ مس ميدوک ، معادن چاه فيروزه و چاه مسي , فروموليبدن , دفاتراداري شهربابک, آبرساني بنه يکه و فضاي سبز كارخانه آهك  و ساير اماکن مورد نياز كارفرما بشرح ذيل:

الف- 1- وسعت و تنوع گياهي و موقعيت فضاي مجتمع مس شهربابك:

الف -1-1-  چهل و سه هكتار فضاي سبز مجتمع مس ميدوك و دفاتر اداري شهربابك شامل:

1-   سي و هفت هكتار فضاي سبز داخل و پيرامون كارخانجات ميدوك و دفاتر اداري شهربابك شامل كاج، سرو، اقاقيا و درختان ميوه و ...

2-   شش هكتار فضاي سبز آبرساني بنه يكه شامل درختان مثمر مانند سيب، گلابي، گيلاس و ...

الف -1-2-  يكصد هكتار فضاي سبز حوزه خاتون آباد به تفكيك ذيل:

1-    هشتاد و پنج هكتار فضاي سبز داخل و پيرامون سايت ذوب خاتون آباد.

2-   پنج هكتار فضاي سبز حاشيه جاده اصلي منتهي به كارخانه ذوب خاتون آباد شامل درختان: اقاقيا ، داغداغان ، سرو ، كاج ، طاووسي ، گل ابريشم ، مجموعه گلتپه هاي گلكاري شده و سنگ نما.

3-   دو هكتار  فضاي سبز تازه ايجاد شده اطراف پوند پساب اسيد ذوب خاتون آباد .

4-   شش هكتار فضاي سبز داخل و پيرامون كارخانه فروموليبدن.

5-   دو هكتار اطراف كارخانه آهك.

الف- 2- فضاي سبز مجتمع مس ميدوك (  شامل فضاي سبز ميدوك و فضاي سبز بنه يكه و چاه فيروزه  مي باشد) به مساحت 43 (جهل وسه ) هکتار مي باشد :

1-   فضاي سبز داخلي سايت.

2-   درختان  ضلع شمالي سايت شامل درختان اطرف پست برق و اطراف كانال سيماني.

3-    درختان ضلع جنوبي سايت بلوارها ؛ اطراف پوند 217 و تصفيه خانه واحد 216.

4-   درختان در ضلع شرقي اطراف مهمانسراي ذوب خاتون آباد و ساختمان موتور پول.

5-    درختان در ضلع غربي درختان شامل اطراف كانال سيماني و دروازه انبار كنسانتره.و فضاي سبز جنگلكاري شده  واقع در ضلع جنوبي كارخانه ذوب خاتون آباد شامل درختان : اقاقيا ، كاج  و كبوده

الف -3- تشريح موقعيت فضاي سبز ميدوك

1-   فضاي سبز ضلع غربي دروازه ورودي و ضلع  جنوبي انبار اسقاط به متراژ 52.000 متر مربع به تعداد 3.271 اصله درخت سبز از نوع کاج، سرو و اقاقيا مي باشد.

2-   فضاي سبز تپه هاي منبع آب آشاميدني به متراژ 45.000 متر مربع به تعداد 3.157 اصله درخت سبز از نوع سرو و کاج و بادام نحوه آبياري به وسيله سيستم قطره اي.

3-   تعداد 500 اصله درخت بادام در محل روبروي انبار تا دروازه ورودي که بوسيله شيلنگ آبياري ميشود .

4-   تعداد 2.760 اصله درخت واقع در حاشيه بلوار دروازه ورودي مجتمع تا ميدان کارخانه و جاده معدن

5-   تعداد 8.000 اصله درخت سرو کاج واقع در انبار مجتمع ، زير نوار 12 ، اطراف کنترل حضور و غياب ، بلوار از کنترل تا کارخانه ، روبروي استخر آب و اطراف سايت ، داخل محوطه چاه آب شماره 2 بن يکه ، غرب انبار کنسانتره

6-   فضاي سبز اطراف ساختمان اداري ليچينگ,ساختمان EW  و SX  و pls  و غبار و ...

7-   گلکاري و فضاي سبز اطراف ساختمان مهمانسراي شماره 2 ميدوک

ب ـ  مدت اجرا :

مدت اجراي كار سه سال شمسي (شامل سه دوره يكساله) مي باشد .

ج -  محل انجام كار :

ü     شهرستان شهربابك در استان كرمان.

ü    مجتمع مس ميدوك- واقع در 42 كيلومتري شهرستان شهربابك.

ü    داخل و محيط پيرامون كارخانه ذوب مس خاتون آباد و ساير نقاط مورد نظر كارفرما ، واقع در 35 كيلو متري شهرستان شهربابك در استان كرمان.

د -  پيش پرداخت  :

10 درصد مبلغ  دوره يكساله اول قرارداد در مدت قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي ميباشد .

هـ- حداقل ماشين  آلات، تجهيرات و ابزار مورد نياز جهت اجراي كار:

رديف

شرح اقلام و تجهزات

تعداد دستگاه

تعداد دستگاه در شرايط حاد

رديف

شرح اقلام و تجهزات

تعداد دستگاه

تعداد دستگاه در شرايط حاد

1

تراكتور

3

4

10

فرغون

10

به تعداد مورد نياز

2

تانكر حمل  آب (با توجه به نياز كارفرما ترجيحا 12000 ليتري)

6

7

11

بيل دستي

20

به تعداد مورد نياز

3

متعلقات تراكتور (كفي حمل مالبندي )

2

3

12

قيچي باغباني

50

به تعداد مورد نياز

4

متعلقات تراكتور (ماله  )

2

3

13

اره باغباني باغباني

50

به تعداد مورد نياز

5

متعلقات تراكتور (بيل جهت شخم)

2

3

14

اره موتوري  از هرنوع شامل :تلسكوپي و اره موتوري دستي

1

2

6

متعلقات تراكتور (سم پاش)

1

2

15

قيچي باغباني دسته بلند جهت هرس و شكلدهي

2

3

7

تراكتور كمر شكن

1

2

16

آب پاش دستي

5

به تعداد مورد نياز

8

متعلقات تراكتور كمر شكن (شخم)

1

2

17

شن كش

50

به تعداد مورد نياز

9

متعلقات تراكتور كمر شكن (سم پاش)

1

2

18

وانت بار

1

 

 

  و ـ شرايط متقاضـي :

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرايط و غيره).

4-  دارا بودن گواهي صلاحيت انجام كار از نظر ايمني, از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي.

5 – دارا بودن  حداقل ماشين آلات  و تجهيزات لازم , مندرج در بند " هـ"  جهت اجراي كار  .

6 – دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه معادل 400.000.000 ريال ( چهار صد ميليون ريال ) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي در وبسايت شركت ملي صنايع مس ايران، آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.com با انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

 الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

- تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

توضيح: ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

متقاضيان ميتوانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي  24 و34303421  ( 034 )  تماس حاصل نمايند .

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 


١٣:٢٨ - دوشنبه ٤ آذر ١٣٩٨    /    عدد : ٤٦٠١    /    تعداد نمایش : ١٢٤خروج