موضوع: انجام خدمات ژئوتکنيک پروژه هاي جاري و توسعه طرح جامع آب شركت ملي صنايع مس ايران
مناقصه شماره :21982807
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٣٩٨/١٢/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
موضوع: مشاوره تكميلي , نظارت كارگاهي و نظارت عاليه پروژه پهنه ورودي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982803
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٨/١٢/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
موضوع: اجراي زير ساخت و برقراري ارتباطات ميهمانسراهاي ارکيده و شقايق بر بستر فيبر نوري (GPON) در شهر مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982804
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٨/١٢/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
موضوع: تامين جرثقيل هاي مورد نياز تعميرگاه معدن مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982802
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٨/١٢/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
موضوع: انجام تعميرات دوره اي نسوز كوره هاي ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21982798
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٨/١٢/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای

شرکت های مرتبط