دريافت كارت ورود به جلسه
 

اسامی برگزیدگان قرعه کشی هفتمین دوره مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره مبارکه نور

کد داوطلب

نام

نام خانوادگي

حوزه

جايزه

12555

زهرا

علي محمدي

رفسنجان

3ميليون

12961

نجمه

عسکري بياض

رفسنجان

2ميليون

12560

زهرا

بقالي کمال آبادي

رفسنجان

1ميليون

12660

شيوا

شهربابکي

رفسنجان

500 تومان

12552

زهرا

خاتمي

رفسنجان

500 تومان

12835

فهيمه

ايزدپناه

رفسنجان

500 تومان

12405

فاطمه

محمدي وکيل آباد

انار

500 تومان

12907

مطهره

ابوالهادي دردري

رفسنجان

500 تومان

12363

رضوان

محي الديني

انار

500 تومان

12850

محبوبه

احمدپور گهرت

رفسنجان

500 تومان

12356

حديث

قديري

انار

500 تومان

12888

مريم

عباسپور

رفسنجان

500 تومان

12838

فهيمه

راوري

رفسنجان

500 تومان

12457

اعظم

رضواني پور

رفسنجان

500 تومان

12425

مهديه

علينقيزاده بهرمان

انار

500 تومان

12649

سميه

رضايي سرداري

رفسنجان

500 تومان

12491

آمنه

نجفي مغوئي

رفسنجان

500 تومان

12371

زهرا

علي نقي زاده بهرمان

انار

500 تومان

12419

محبوبه

کمسفيدي

انار

500 تومان

12632

سارا

شريفي

رفسنجان

500 تومان

12765

فاطمه

ارمات

رفسنجان

500 تومان

12634

سحر

فتحي سنگ آوازي

رفسنجان

500 تومان

12674

طيبه

مهدي ابادي توکلي

رفسنجان

500 تومان

12810

فرحناز

خراساني عيش اباد

رفسنجان

500 تومان

12468

اکرم

خوشگوار

رفسنجان

500 تومان

12809

فائزه

زارع عسکري

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12695

عصمت

بشکوئي

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12372

زهرا

گرجي اناري

انار

سرخ کن پارس خزر

12512

حليمه

اژدري

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12354

آزاده

رنجبرسليمي شام آبادي

انار

سرخ کن پارس خزر

12545

زهرا

اسماعيلي پور مهدي آباد

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12406

فاطمه

زينلي علي آباد وزير

انار

سرخ کن پارس خزر

12812

فرزانه

محمد عباسي حيدر آباد

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12683

عاطفه

ميرزايي ملک آباد

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12966

نجمه

رجبي پور

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12777

فاطمه

شاهي الله اباد

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12956

نجمه

سعيدي کوشکين

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

13032

عليرضا

رحماني

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12803

فاطمه سادات

سجادي راويز

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12415

فرشته

زارع صدرآبادي

انار

سرخ کن پارس خزر

12523

راضيه

علي نژاد بهرماني

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12822

فرشته

زينلي حسين آبادي

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12934

مهديه

رنجبر ناصريه

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12742

فاطمه

سليمي دره در

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

13086

زهرا

پور الماسي

سرچشمه

سرخ کن پارس خزر

12586

زهرا

زينلي پور ريسه

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12830

فريده

ايزدپناه

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12495

بتول

احمدي دره رنج

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12508

حديث

زارع زاده مهريزي

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12396

فاطمه

رمضاني احمديه

انار

سرخ کن پارس خزر

12422

مرضيه

رنجبر کريمي

انار

سرخ کن پارس خزر

12617

زهره

محبي مقدم

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12465

افسانه

جعفري سيريزي

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12896

مريم

مقيميان پورکاني

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12418

مبارکه

اناري ميرزائي

انار

سرخ کن پارس خزر

12505

ثريا

نجفي مغوئي

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12786

فاطمه

پسنديده

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12573

زهرا

صالحي رضاآبادي

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12675

طيبه

ترک گروييه

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12610

زهره

دهجي

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12723

فاطمه

حسنعليزاده قاسم آبادي

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12790

فاطمه

سجادي فر

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12692

عصمت

ابويي قائميه

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12795

فاطمه

کربلايي عليزاده

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12856

محدثه

ايزدپناه

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12483

الهه

معصومي

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12666

صديقه

ترقي خواه

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12671

طاهره

علي بيگي پور

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12895

مريم

اسماعيلي زاده

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12898

مريم

خراساني عيش آباد

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12565

زهرا

عليزاده نوق بهرمان

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12713

فاطمه

پروازه

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12811

فرحناز

ندافيان

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

12359

راضيه السادات

هاشمي بهمن آباد

انار

سرخ کن پارس خزر

12544

زهرا

عبدالله پور حميد آبادي

رفسنجان

سرخ کن پارس خزر

اسامي شاغلين

داوطلبي نام نام خانوادگي جايزه
12499 بدري عباسپور 500 تومان
12471 الهام پاكزاد 500 تومان
13041 علي زين الديني 500 تومان
12492 بتول محمدي نسب شهراباد 500 تومان
13107 مرضيه مصلي‌نژاد 500 تومان
13117 روح اله جعفري کنگي 500 تومان
13110 معصومه آبروزان 500 تومان

برگزیدگانی که موفق به دریافت جایزه خود نشده اند با در دست داشتن کارت شناسایی به روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه واقع در شهر سرچشمه مراجعه نمایند.

تلفن:34305012

كليد سوالات مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره مباركه نورروابط عمومي مجتمع مس سرچشمه