كد گزارش:39 --- تاريخ درج: 1398/05/20


  <#f:1644/>

  • image1

   مراسم گراميدشت روز خبرنگار به همت روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان هتل هيلان

  • image2

   مراسم گراميدشت روز خبرنگار به همت روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان هتل هيلان

  • image3

   مراسم گراميدشت روز خبرنگار به همت روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان هتل هيلان

  • image4

   مراسم گراميدشت روز خبرنگار به همت روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان هتل هيلان

  • image5

   مراسم گراميدشت روز خبرنگار به همت روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان هتل هيلان

  • image6

   مراسم گراميدشت روز خبرنگار به همت روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان هتل هيلان

  • image7

   مراسم گراميدشت روز خبرنگار به همت روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان هتل هيلان

  • image8

   مراسم گراميدشت روز خبرنگار به همت روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان هتل هيلان

  • image9

   مراسم گراميدشت روز خبرنگار به همت روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان هتل هيلان

  • image10

   مراسم گراميدشت روز خبرنگار به همت روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، رفسنجان هتل هيلان

  <<بازگشت