كد گزارش:40 --- تاريخ درج: 1398/06/17


  <#f:1644/>

  • image1

   آيين اختتاميه ششمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) رفسنجان دانشگاه ولي عصر

  • image2

   آيين اختتاميه ششمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) رفسنجان دانشگاه ولي عصر

  • image3

   آيين اختتاميه ششمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) رفسنجان دانشگاه ولي عصر

  • image4

   آيين اختتاميه ششمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) رفسنجان دانشگاه ولي عصر

  • image5

   آيين اختتاميه ششمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) رفسنجان دانشگاه ولي عصر

  • image6

   آيين اختتاميه ششمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) رفسنجان دانشگاه ولي عصر

  • image7

   آيين اختتاميه ششمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) رفسنجان دانشگاه ولي عصر

  • image8

   آيين اختتاميه ششمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) رفسنجان دانشگاه ولي عصر

  • image9

   آيين اختتاميه ششمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) رفسنجان دانشگاه ولي عصر

  • image10

   آيين اختتاميه ششمين مسابقه بزرگ حفظ قرآن (جزء 30) رفسنجان دانشگاه ولي عصر

  <<بازگشت