كد گزارش:41 --- تاريخ درج: 1398/06/17


  <#f:1644/>

  • image1

   مراسم پر فيض زيارت عاشورا با حضور مدير مجتمع و جمعي از معاونين، مديران، مسئولين و شهروندان در جوار مرقد مطهر شهداي گمنام شهر سرچشمه

  • image2

   مراسم پر فيض زيارت عاشورا با حضور مدير مجتمع و جمعي از معاونين، مديران، مسئولين و شهروندان در جوار مرقد مطهر شهداي گمنام شهر سرچشمه

  • image3

   مراسم پر فيض زيارت عاشورا با حضور مدير مجتمع و جمعي از معاونين، مديران، مسئولين و شهروندان در جوار مرقد مطهر شهداي گمنام شهر سرچشمه

  • image4

   مراسم پر فيض زيارت عاشورا با حضور مدير مجتمع و جمعي از معاونين، مديران، مسئولين و شهروندان در جوار مرقد مطهر شهداي گمنام شهر سرچشمه

  • image5

   مراسم پر فيض زيارت عاشورا با حضور مدير مجتمع و جمعي از معاونين، مديران، مسئولين و شهروندان در جوار مرقد مطهر شهداي گمنام شهر سرچشمه

  • image6

   مراسم پر فيض زيارت عاشورا با حضور مدير مجتمع و جمعي از معاونين، مديران، مسئولين و شهروندان در جوار مرقد مطهر شهداي گمنام شهر سرچشمه

  • image7

   مراسم پر فيض زيارت عاشورا با حضور مدير مجتمع و جمعي از معاونين، مديران، مسئولين و شهروندان در جوار مرقد مطهر شهداي گمنام شهر سرچشمه

  • image8

   مراسم پر فيض زيارت عاشورا با حضور مدير مجتمع و جمعي از معاونين، مديران، مسئولين و شهروندان در جوار مرقد مطهر شهداي گمنام شهر سرچشمه

  • image9

   مراسم پر فيض زيارت عاشورا با حضور مدير مجتمع و جمعي از معاونين، مديران، مسئولين و شهروندان در جوار مرقد مطهر شهداي گمنام شهر سرچشمه

  <<بازگشت