كد گزارش:44 --- تاريخ درج: 1398/06/27


  <#f:1644/>

  • image1

   جلسه توليد باحضور دكتر سعد محمدي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس محمدي عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس احمدي مدير مجتمع مس سرچشمه و مديران مجتمع در محل سالن بهره برداري

  • image2

   جلسه توليد باحضور دكتر سعد محمدي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس محمدي عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس احمدي مدير مجتمع مس سرچشمه و مديران مجتمع در محل سالن بهره برداري

  • image3

   جلسه توليد باحضور دكتر سعد محمدي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس محمدي عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس احمدي مدير مجتمع مس سرچشمه و مديران مجتمع در محل سالن بهره برداري

  • image4

   جلسه توليد باحضور دكتر سعد محمدي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس محمدي عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس احمدي مدير مجتمع مس سرچشمه و مديران مجتمع در محل سالن بهره برداري

  • image5

   جلسه توليد باحضور دكتر سعد محمدي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس محمدي عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس احمدي مدير مجتمع مس سرچشمه و مديران مجتمع در محل سالن بهره برداري

  • image6

   جلسه توليد باحضور دكتر سعد محمدي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس محمدي عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس احمدي مدير مجتمع مس سرچشمه و مديران مجتمع در محل سالن بهره برداري

  • image7

   جلسه توليد باحضور دكتر سعد محمدي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس محمدي عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس احمدي مدير مجتمع مس سرچشمه و مديران مجتمع در محل سالن بهره برداري

  • image8

   جلسه توليد باحضور دكتر سعد محمدي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس محمدي عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس احمدي مدير مجتمع مس سرچشمه و مديران مجتمع در محل سالن بهره برداري

  • image9

   جلسه توليد باحضور دكتر سعد محمدي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس محمدي عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس احمدي مدير مجتمع مس سرچشمه و مديران مجتمع در محل سالن بهره برداري

  • image10

   جلسه توليد باحضور دكتر سعد محمدي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس محمدي عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، مهندس احمدي مدير مجتمع مس سرچشمه و مديران مجتمع در محل سالن بهره برداري

  <<بازگشت