كد گزارش:45 --- تاريخ درج: 1398/07/02


  <#f:1644/>

  • image1

   گزارش تصويري اولین نشست هم اندیشی روابط عمومی مجتمع های مس شهربابک و سرچشمه

  • image2

   گزارش تصويري اولین نشست هم اندیشی روابط عمومی مجتمع های مس شهربابک و سرچشمه

  • image3

   گزارش تصويري اولین نشست هم اندیشی روابط عمومی مجتمع های مس شهربابک و سرچشمه

  • image4

   گزارش تصويري اولین نشست هم اندیشی روابط عمومی مجتمع های مس شهربابک و سرچشمه

  • image5

   گزارش تصويري اولین نشست هم اندیشی روابط عمومی مجتمع های مس شهربابک و سرچشمه

  <<بازگشت