مسابقه عكاسي
 

مهلت شركت در مسابقه عكاسي پايان يافت.

نتايج از طريق هيمن صفحه اطلاع رساني مي شود.

روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه