کد خبر: 94/ ٠٨:١٦ - سه شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 94
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 4199145
موضوع: تهيه مصالح و اجراي پروژه اصلاح پمپخانه و تعويض شبكه رينگ و تجهيزات آتشنشاني كارخانه فروموليبدن خاتون آباد
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

ü       اجراي شبکه هايدرانت و مانيتورهاي آب و فوم و جعبه هاي آتشنشاني و پمپخانه آتشنشاني  مطابق با نقشه ها و مستندات قرارداد،  براي کارخانه فروموليبدن  خاتون آباد.

ü       تامين يك مخزن پلي اتيلن چهار لايه ذخيره آب آتشنشاني به ظرفيت حداقل 100متر مکعب و نصب و تست آن و اجراي فوندانسيون مربوطه و اجراي کليه متعلقات.

ü       کفسازي و اجراي فوندانسيون پمپهاي آتشنشاني، اجراي ترنچهاي کابل و لوله و لوله گذاري بين پمپخانه آتشنشاني و مخازن آب ( مخزن جديد و يک مخزن موجود).

ü       جمع آوري و اجراي مجدد پمپهاي کشاورزي و آبياري موجود در پمپخانه موجود در صورت نياز با توجه به تعداد واقعي پمپهاي آتشنشاني پيشنهاد شده از طرف پيمانکار.

ü       تامين و اجراي دو درب  فلزي (هر درب روبروي هر پمپ آتشنشاني) با ابعاد و ارتفاع مناسب حداقل به عرض 2.5 متر و ارتفاع 2 متر جهت انتقال پمپها به داخل يا بيرون از اتاق با ليفتراک و...

ü       تامين کليه ادوات برقي، مکانيکي مورد نياز  از جمله يک دستگاه پمپ برقي، يک دستگاه پمپ ديزل، تابلوهاي کنترلي ،يک دستگاه  پمپ ژوکي، شيرآلات مربوطه،  صافي و ارتعاش گيرها، لوله و اتصالات، ساپورت گذاري، اجراي خط تست، موتور ديزل با متعلقات مربوطه از جمله تانک سوخت و سيستم خنک کن، الکتروموتورهاي پمپهاي برقي، شيرهاي هواگيري و تخليه، شير ايمني و رليف، برق رساني از تابلو توزيع به تابلوهاي محلي پمپهاي برقي و ديزل و انجام کابل کشي روشنايي و همچنين تامين و اجراي  کابل  گذاري از پست مجاور( در فاصله100متري ) تا پمپخانه آتشنشاني. 

ü       تامين و اجراي کابل برق رساني به پمپهاي آتشنشاني و روشنايي اتاق پمپها از  پست برق مجاور در فاصله100متري و تابلو Breaker با توان 140کيلو وات

ب ـ  مدت اجرا: 10 ماه شمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:  35 كيلومتري شهرستان شهربابك, كارخانه مس خاتون آباد, واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ - حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز مطابق شرح خدمات و ريز مقادير قرارداد، جهت انجام كار

توضيح : ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي (رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و هرگونه مدرك نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي).

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند " هـ "جهت اجراي كار .

6- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 2.000.000.000 ريال (دو ميليارد ريال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري، آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.com با انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير قراردادهاي کارهاي مشابه در 5 سال گذشته. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره)

4- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

5- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

6- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

7- دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303426 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: