میزان تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1399

محصولات شرکت مس

مجتمع مس شهربابک
اطلاعات بیشتر
مجتمع مس شهربابک
اطلاعات بیشتر
مجتمع مس شهربابک
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

آرشیو
محصولات هر کیلو کاتد(ریال) کاتد میانگین(ریال) هر کیلو مفتول(ریال) مفتول میانگین(ریال) میانگین وزن هر بشکه(کیلوگرم) میانگین وزن هر پالت(کیلوگرم)
1400/08/16 2277221 0 0 0 17.7 47
1400/08/09 2309601 0 0 0 17.7 47
1400/08/03 2396179 0 0 0 17.7 47
1400/07/25 2306370 0 0 0 17.7 47
1400/07/18 2137699 0 0 0 17.7 47
1400/07/11 2134187 0 0 0 17.7 47
1400/07/04 2126361 0 0 0 17.7 47

اطلاعیه/انتشارات

اطلاع رسانی

مناقصه/ مزایده